Αρ. ΓΕΜΗ 124604401000

Υπηρεσίες

Η εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε. διενεργεί:

Α) Ελέγχους για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) των σιδηροδρόμων για τα παρακάτω υποσυστήματα:

• Υποδομή (περιλαμβάνει, εκτός της ανοικτής γραμμής, σήραγγες, γέφυρες, σταθμούς, κλπ)
• Έλεγχος, χειρισμός και σηματοδότηση
• Ενέργεια (περιλαμβάνει την Εναέρια Γραμμή Επαφής και τους Υποσταθμούς)
Στο υποσύστημα Υποδομής συμπεριλαμβάνονται οι σχετικές απαιτήσεις για την Ασφάλεια σε σήραγγες και για τα Άτομα μειωμένης κινητικότητας.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) συντάσσονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα υποσυστήματα και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας πρέπει να πληρούν τις σχετικές ΤΠΔ, ώστε να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2016/797/ΕΚ και να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος.
Μετά τον έλεγχο και εφ’ όσον το υποσύστημα συμμορφώνεται με τις ΤΠΔ, εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό επαλήθευσης «ΕΚ».

Β) Ανεξάρτητη Εκτίμηση Ασφάλειας βεβαιώνοντας την ασφαλή ενσωμάτωση του υπό αξιολόγηση συστήματος στο υφιστάμενο Σιδηροδρομικό Σύστημα μέσω της επαλήθευσης της σωστής εφαρμογής των Κοινών Μεθόδων Ασφάλειας (Κανονισμός ΕΕ 402/2013.
Η έκδοση της Έκθεσης Ανεξάρτητης Εκτίμησης της Ασφάλειας είναι το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου πιστής εφαρμογής της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
Η ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε. είναι διαπιστευμένη να λειτουργεί ως AsBo για τα παρακάτω υποσυστήματα:

• Υποδομή (περιλαμβάνει, εκτός της ανοικτής γραμμής, σήραγγες, γέφυρες, σταθμούς, κλπ)
• Έλεγχος, χειρισμός και σηματοδότηση
• Ενέργεια (περιλαμβάνει την Εναέρια Γραμμή Επαφής και τους Υποσταθμούς)

 

logo footer

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχαλακοπούλου 157 (2η είσοδος Έβρου 106), 115 27 Αθήνα

contact@euclidis.gr

+30 210 7489728