Αρ. ΓΕΜΗ 124604401000

Η εταιρεία μας

Η εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΕ, είναι Κοινοποιημένος Οργανισμός με αριθμό ΝΒ 2782 και Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) με αριθμό πιστοποιητικού 1115. Επιπλέον, η ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε. είναι Ανεξάρτητος Αξιολογητής Ασφάλειας, διαπιστευμένος από τον Ε.ΣΥ.Δ. (Πιστοποιητικό διαπίστευσης Νο. 1203).
Αποτελεί Φορέα Επαλήθευσης της συμμόρφωσης των σιδηροδρομικών υποσυστημάτων με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), στηρίζοντας την λειτουργία του στις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17065:2012.
Επιπλέον αποτελεί Ανεξάρτητο Αξιολογητή Ασφάλειας (AsBo).
Ως Διαλειτουργικότητα ορίζεται "η ικανότητα του σιδηροδρομικού συστήματος να επιτρέπει την ασφαλή και συνεχή κυκλοφορία αμαξοστοιχιών με την επίτευξη των απαιτούμενων επιδόσεων στις συγκεκριμένες γραμμές. Η ικανότητα αυτή εξαρτάται από το σύνολο των κανονιστικών, τεχνικών και επιχειρησιακών προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις." (Οδηγία 2016/797/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του Ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος).

Το αντικείμενο της εταιρείας είναι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της καταλληλόλητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας και η διεξαγωγή της διαδικασίας επαλήθευσης «CE» των σιδηροδρομικών υποσυστημάτων ως προς τις ισχύουσες διατάξεις των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και τη σχετική εθνική νομοθεσία, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του Κοινοτικού Σιδηροδρομικού Συστήματος.

Η ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε. είναι επίσης Ανεξάρτητος Αξιολογητής Ασφάλειας (AsBo) διαπιστευμένος από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) με πιστοποιητικό διαπίστευσης No.1203. Αποτελεί Φορέα Αξιολόγησης της Ασφάλειας για τα σιδηροδρομικά υποσυστήματα Ενεργεί ως Ανεξάρτητος Αξιολογητής Ασφάλειας για την Πιστοποίηση της ασφαλούς ενσωμάτωσης των υποσυστημάτων στο υπάρχον σιδηροδρομικό σύστημα, σύμφωνα με το ISO/IEC 17020:2012 και :
• Την Οδηγία ΕΕ 798/2016
• Τον Κανονισμό ΕΕ 402/2013- Κοινή Μέθοδος Ασφάλειας (ΚΜΑ)

Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, απαρτίζεται από στελέχη με μακρά εμπειρία στην υλοποίηση σιδηροδρομικών έργων (μελέτη – κατασκευή – ασφάλεια υποδομής, επιδομής κτιρίων και εγκαταστάσεων, σηματοδότησης, ηλεκτροκίνησης και τηλεπικοινωνιών)
Ως ανεξάρτητη εταιρεία, η ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΕ δεν έχει δεσμούς ή οικονομικές εξαρτήσεις με κατασκευαστικές ή άλλες εταιρείες, το δημόσιο ή τρίτους. Έτσι έχει τη δυνατότητα να παρέχει κάθε φορά εξειδικευμένες υπηρεσίες, που χαρακτηρίζονται από τεχνική αρτιότητα και υψηλή ποιότητα, στο πλαίσιο της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας..

Οργανόγραμμα ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε.

 

 

logo footer

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχαλακοπούλου 157 (2η είσοδος Έβρου 106), 115 27 Αθήνα

contact@euclidis.gr

+30 210 7489728